Dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę domu

Jeśli planujesz budowę domu, zapewne wiesz, że droga od planu do postawienia fundamentów jest jeszcze długa. Wiąże się ona z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Jakich? Odpowiedzi udzielę w tym artykule.

Regulacje dotyczące dokumentów potrzebnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę zawarte są w art. 33 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym pozwolenie na budowę wydaje się po wniesieniu przez inwestora stosownego wniosku. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami, które są wymagane na podstawie przepisów szczególnych oraz odpowiedniego zaświadczenia;
  • oświadczenie o tym, że inwestor posiada wyłączne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję dotyczącą warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • aktualne zaświadczenia dotyczące przynależności autorów projektu do właściwych izb samorządów zawodowych aktualne na dzień sporządzenia projektu;
  • oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi (dołączone do projektu budowlanego);
  • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego budynku przygotowaną przez projektanta i dołączoną do projektu budowlanego;
  • specjalistyczne opinie dotyczące projektów budowlanych, które zawierają nowe, nie sprawdzone rozwiązania techniczne i nie mające odpowiedników w przepisach prawa i Polskich Normach lub obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników;
  • znaki opłaty skarbowej.

Jak widać więc, dokumentów jest całkiem sporo. Niemniej jednak gra jest niewątpliwie warta świeczki! Z pewnością warto więc zastanowić się, czy własny kąt nie jest tego wart!